Condiciones meteorologicas actuales

Dades agrometeorológiques

Gràfic precipitacions, humitats i temperatures

Humitat y temperatures del sòl

Evolució mensual i anual de la humitat del sòl

Dades mensuals d'evapotranspiració i precipitació