Condiciones meteorologicas actuales

Dades agrometeorológiques

Actualitzat Maig 2020

Situació hídrica hasta mes de Maig

Evapotranspiració mes actual i anterior

Balanç hidric anual. Evapotranspiració vs precipitació

Hores de fret

Gràfic precipitacions, humitats i temperatures

Humitat del sòl i precipitacions en temps real

Evolució mensual i anual de la humitat del sòl

Dades mensuals d'evapotranspiració i precipitació