Condiciones meteorologicas actuales

Dades agrometeorológiques

Actualitzat 11 de Noviembre de 2018

Evapotranspiració mes actual i anterior

Balanç hidric anual. Evapotranspiració vs precipitació

Hores de fret

Gràfic precipitacions, humitats i temperatures

Humitat del sòl i precipitacions en temps real

Evolució mensual i anual de la humitat del sòl

Dades mensuals d'evapotranspiració i precipitació